.: طب سنتی ترنج :.
گیاهان دارویی و درمانی ترنج
درباره وبلاگ


گیاهان دارویی و درمانی ترنج

مدیر وبلاگ : محمدرضا نصراللهی
جمعه 23 فروردین 1392 :: نویسنده : محمدرضا نصراللهی

رسول گرامی اسلام(ص)؛وقتی به آسمان هفتم صعود کردم هیچ ملکی ازمن گذرنکرد مگر اینکه که گفت؛یا محمد(ص) حجامت کن وامتت رابه حجامت وخوردن سیاهدانه امر بفرما.

ودرادامه می فرمایند؛((آن قدرجبرئیل درمورد حجامت سفارش کرد که فکر کردم مبادا حجامت واجب است))

امام صادق(ع)فرمودند؛((حجامت عقل را افزایش می دهد وموجب تقویت  حافظه می گردد))

رسول گرامی اسلام(ص)؛حجامت داروی تمام بیماریهاست.

امام رضا(ع)؛رسول گرامی اسلام(ص)فرمودند؛((اگردرچیزی شفا وجود داشته باشد پس درتیغ حجام است یا درشربتی از عسل))

نوع مطلب : احادیث وروایات، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 7 دی 1391 :: نویسنده : محمدرضا نصراللهی

 

چهارسفارش برای بی نیازی ازطب

سفارش حضرت علی(ع) به امام حسن مجتبی(ع)؛برسرسفره غذا ننشین مگردرحالی که گرسنه باشی وازطعام برنخیزمگراین که گرسنه باشی وغذا را خوب بجوووقت خواب قضای حاجت کن ،پس اگراین کارها را انجام دهی ازطب بی نیازمی شوی.

امام حسین(ع)؛درمسواک دوازده خصلت است؛ازسنت رسول خداست، پاکیزه کننده دهان است،روشنی چشم را زیاد می کند،خدای تعالی را راضی می گرداند،بلغم را می برد،حافظه را زیاد می کند،دندانهارا سفید می کند،حسنات رامضاعف می گرداند،بثورات وجوش هایی راکه دربن دندان است رازایل می کند،لثه ها رامحکم واشتهای به طعام را زیاد می کند،ملائکه راخشنود وفرحناک می نماید.

امام صادق(ع)؛شیرگاودوا،روغن آن شفاو گوشت آن درد ومرض است.

نوع مطلب : احادیث وروایات، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 5 آبان 1391 :: نویسنده : محمدرضا نصراللهی

 

رسول گرامی اسلام (ص)؛برشما باد کُندر،چرا که عقل را زیاد می کند

ذهن را ذکاوت می دهد،چشم را جلا می بخشد وفراموشی را از میان

می برد

رسول گرامی اسلام(ص)؛برشما باد مویز،چرا که تلخه را می زداید

بلغم را از بین می برد،پی را استحکام می دهد،رنجیدگی وخستگی را

ازمیان می برد،خوی را خوش می سازد،دل را پاک وپیراسته می دارد

و اندوه را می بردنوع مطلب : احادیث وروایات، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 17 شهریور 1391 :: نویسنده : محمدرضا نصراللهی

پیامبر گرامی اسلام(ص)؛هرکس حنا بر بدن خود بمالد وبا آن خضاب کندخداوند او را تا هنگامی که بخواهد باردیگر خضاب کند ازسه چیزدرامانمی دارد؛جذام،پیسی وخوره.

 

درمورد نوره کشیدن رسول گرامی اسلام(ص) فرمودند؛هرکس به خدا وروزواپسین ایمان دارد،مبادا که موی عانه خود را بیش ازچهل روز واگذارد،برای زنی هم که به خدا وروز واپسین ایمان دارد،روا نیست برای بیشتر از بیست روز این کار را ترک کند.

 

پیامبر(ص) فرمودند؛حجامت درسر،شفای از هفت چیز است،آنگاه که برشخص عارض شود؛دیوانگی،جذام،پیسی،چرتآلودگی،دندان درد،سردردوتیرگی ای که شخص درچشم احساس می کند.

 

پیامبرگرامی اسلام(ص)؛غذا را با نمک آغازو با نمک پایان دهید،هر کس اینکاررا کند از هفتاد نوع انواع بلا که جذام،دیوانگی وپیسی ازآن جمله است به دور باشد.

تذکر؛نمک سالم،نمک دریا،نمک رودخانه وسنگ نمک است.

نوع مطلب : احادیث وروایات، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 8 اردیبهشت 1391 :: نویسنده : محمدرضا نصراللهی

از رسول گرامی اسلام(ص)

1-لخت ازبستر خواب برای ادرار به دستشوئی رفتن

2-با حال جنابت غذا خوردن

3-هنگام غذا دست را نشستن

4-بی حرمتی به خرده های نان

5-سوزاندن پوست سیر وپیاز

6-نشستن برآستانه در

7-جارو کردن خانه درشب

8-با لباس خانه را جارو کردن

9-حمام کردن در توالت

10-با دامن وآستین لباس بدن راخشک کردن

11-ظروف نشسته درمنزل باشد

12- بدون در بودن ظروف آب

13- باقی گذاشتن تار عنکبوت در منزل

14- نماز را سبک شمردن

15- با عجله از مسجد بیرون آمدن

16- صبح زود به بازار رفتن ودیروقت برگشتن

17- نان را از فقیر خریدن

18- لعن وناسزا گفتن به اولاد

19- دروغ گفتن

20- لباس پاره را درحال پوشیدن بدوزد

21- خاموش کردن چراغ با فوت دهان

22- بول کردن در حمام

23- با حرص غذا خوردن

24-در حال غذا خوردن به اطراف نگاه کردن

25- بین نماز مغرب وعشا خوابیدن

26-قبل از طلوع خورشید در خواب بودن

27- گوش کردن زیاد به موسیقی غنائی

28- ولخرج بودن درزندگی

29- در حال ایستاده شانه کردن

30- قطع رابطه با فامیل

31- قسم دروغ خوردن

32-تکبر

33- با دندان ناخن گرفتن

پیامبر(ص)؛کسی که صورتش را با آب گل مرطوب کند،تیره روزی وفقردراین روزنصیب او نمی شود.

عوامل زیاد شدن روزی

پیامبر(ص)فرمودند؛چند چیز باعث وسعت روزی می شود؛

1-جمع بین دو نماز(ظهر وعصر،مغرب وعشا)

2- خواندن تعقیبات بعد ازنمازصبح

3-تعقیب خواندن بعداز نماز عصر

4- صله رحم

5- تمیز نگه داشتن منزل

6- امانت را به صاحبش بر گرداندن

7- استغفار زیاد

8- بخاطر خداوند بر دیگران سخت گیری نکردن

9- اول وقت به دنبال روزی رفتن

10- به موقع سر نماز حاضر شدن

11- حرف نزدن در دستشوئی

12- حسن خلق

13- سحر خیزی

نوع مطلب : احادیث وروایات، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 21 بهمن 1390 :: نویسنده : محمدرضا نصراللهی

پیامبر گرامی اسلام فرمودند؛ده چیز فراموشی می آورد؛خوردن پنیر،خوردن پس مانده موش،خوردن سیب ترش وگشنیز،حجامت در گودی پس سر،راه رفتن میان دو زن،ادرار درآب راکد،نگریستن به دار آویخته،بیدار خوابی وخواندن سنگ قبرها.

پیامبر گرامی اسلام فرمودند؛پنج چیز،فراموشی را از بین می برد وبلغم را کم می کند؛مسواک زدن،وضو گرفتن،قرائت قرآن،عسل وکندر

-یکی از علتهای فراموشی افزایش خلط بلغم است.

نوع مطلب : احادیث وروایات، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه 15 آذر 1390 :: نویسنده : محمدرضا نصراللهی

حضرت علی عتیه السلام؛هرکس دردل خود درخت علاقه به انواع غذاها را بکارد،میوه انواع بیماریها را ازآن می چیند.

امام صادق علیه السلام؛ایستاده آب آشامیدن در روز،غذا را گوارا می سازدوایستاده آشامیدن  آب درشب زردآب می آورد.

حضرت علی علیه السلام؛عسل شفای تمام بیماریهاست ودرآن بیماری نیست،بلغم را کم می کند وقلب را صفا می بخشد.

قرآن کریم می فرماید؛ای انسان به غذای خود به چشم خرد بنگر.

حضرت محمد (ص)؛به بخورید که دل را استواری ونشاط می بخشد،قلب را شجاعت میدهد

وفرزندان رانیکو می سازد.

حضرت محمد(ص)؛عسل،خوب نوشیدنیی است،قلب را مراقبت می کند وسردی سینه را از میان می برد.

حضرت محمد(ص)؛معده خانه همه دردهاست و پرهیزریشه همه درمانها.

حضرت محمد(ص)؛سیاهدانه شفای هر دردی است غیر از مرگ.

حضرت محمد (ص)؛هزار اسفند،هیچ بوته و برگ ومیوه ای نمی رویاند مگر اینکه فرشته ای  برآن گماشته شده است تا زمانی که بدان کس که میرسد برسد یا خرد شود، در تنه وریشه های آن،رازی نهفته است ودر دانه آن،درمان هفتادودو درد است،با آن وکندردرمان کنید.

حضرت محمد(ص)؛هر کس در روز سه شنبه هفدهم یا نوزذهم یا بیست ویکم ماه حجامت کند،این حجامت برای وی شفای همه دردهای سال خواهد بود وافزون برآن،شفای سردرد دیوانگی،جذام وپیسی نیز خواهد بود.

حضرت محمد (ص)؛خوردن شام را وا مگذارید،هر چند به خوردن دانه ای خرمای خشکیده

باشد،من بر امت خویشاز این بیم دارم که از وا گذاشتن شام پیری(درهم شکستکی)به سراغشان آید،چرا که شام مایه نیرومندی پیر وجوان است.

نوع مطلب : احادیث وروایات، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو